ใบสั่งจองรถยนต์ (กรุณากรอกข้อมูลครบถ้วนและชัดเจน)

1.รายละเอียดผู้สั่งจอง
ชื่อ - นามสกุล *จำเป็นต้องกรอก
วันเกิด
ตัวอย่างเช่น
01/01/1980 หรือ 1/ม.ค./1980 หรือ 1/มกราคม/1980
สภาพสมรส โสด สมรส หย่าร้าง 
เพศ ชาย หญิง
อายุ ปี
อาชีพ
ที่อยู่ติดต่อได้ *จำเป็นต้องกรอก
เบอร์มือถือ/เบอร์โทรบ้าน *จำเป็นต้องกรอก
Email : *จำเป็นต้องกรอกอีเมล์จริงเท่านั้น
กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนในนาม
 
2.รายละเอียดรถยนต์ *สามารถเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ โทร.043-821591-3, 0885574339
รถยนต์ยี่ห้อ
  รุ่น
  สีรถ
  ราคาขาย
*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดติดต่อสอบถาม ที่ปรึกษาการขาย
  วิธีซื้อ เงินสด เช่าซื้อ
     
3.รายละเอียดของแถมและสิทธิ์ประโยชน์ ต่างๆ *สามารถติดต่อสอบถามได้ โทร.043-821591-3, 0885574339
   
4. รายการซื้อเพิ่มเติม *สามารถติดต่อสอบถามได้ โทร.043-821591-3, 0885574339
   
หมายเหตุ : บริษัทฯ สงวนสิขธิ์การเปลี่ยนแปลงรายการของแถมในมูลค่าเท่าเดิม
5.เงื่อนไข/ข้อตกลง

   1. สัญญาจองรถยนต์นี้เป็นข้อตกลงเพื่อการจองซื้อรถยนต์ และใบรับเงินมัดจำ
         1.1 ในการจองซื้อรถยนต์บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินมัดจำ หรือเงินจองเพียงครั้งเดียวในวันที่ลูกค้าได้จองซื้อรถยนต์ โดยไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆ จากลูกค้าเพิ่มเติม
         1.2 การชำระเงินจอง หรือเงินใดๆ ต้องชำระกับพนักงานการเงินที่ฝ่ายการเงินของบริษัทฯ เท่านั้น โดยบริษัทฯ จะออกต้นฉบับใบเสร็จรับเงินที่มีลายมือชื่อผู้จัดการสาขาให้แก่ลูกค้า ไว้เป็นหลักฐานของบริษัทฯ รวมทั้งจะไม่มีการออกเอกสารการรับเงินชั่วคราวหรือถ่ายเอกสารโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆทั้งสิ้น

  2. ผู้จองตกลงไม่เปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของรถตามที่แจ้งไว้ในใบสั่งจอง หากผิดข้อตกลงผู้สั่งจองยินยอมที่จะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ จากบริษัทฯ

 3. ในวันรับมอบรถยนต์ตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ผู้จองรถยนต์จะต้องชำระค่ารถยนต์คงเหลือเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค โดยขีดคร่อมสั่งจ่ายในนามบริษัทฯหรือดร๊าฟ(ประเภท สั่งจ่ายทั่วราชอาณาจักร) โดยสั่งจ่ายในนามบริษัทเท่านั้น

 4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกใบจองนี้ ถ้าผู้สั่งจองไม่สามารถรับรถภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ กำหนดให้มารับรถ หรือวันที่บริษัทฯ ให้มาทำสัญญา และสามารถริบเงินมัดจำได้ทันที

 5. ผู้จองหรือบริษัทฯ อาจใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ หากผู้จองไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อตามที่ได้ขอภายในกำหนดเวลาส่งมอบรถยนต์ และบริษัทสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินจองให้ผู้จองถ้าการไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ นั้นเกิดจากการที่ผู้จอง ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนของผู้ให้สินเชื่อตามที่กำหนด

6. ผู้จองรถยนต์มีสิทธิบอกเลิกสัญญา เมื่อบริษัทฯ กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
      6.1.บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนราคารถยนต์สูงขึ้น
      6.2.บริษัทฯ ไม่ส่งมอบรถยนต์ให้ผู้จองรถยนต์ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือบริษัทฯไม่ดำเนินการส่งมอบรถยนต์ตรงตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 2

      6.3.บริษัทฯ ไม่ดำเนินการส่งมอบรถยนต์ที่มีรายการอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติม หรือของแถมและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจองนี้
7.เมื่อมี การบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5 หรือข้อ6 บริษัทฯ จะคืนเงินมัดจำให้แก่ผู้จองภายใน 15 วัน หลังจากผู้จองได้ยื่นเรื่องขอรับมัดจำคืนจากบริษัทฯ พร้อมทั้งแนบเอกสารครบถ้วนด้วย คือใบร้องขอมัดจำคืน, ใบปฎิเสธการให้สินเชื่อ, ใบรับเงิน, สำเนาบัตรประชาชนของผู้จอง , สำเนาเลขที่บัญชีธนาคารของผู้จอง


วันที่จองรถยนต์ :
กรอกรหัส 5 ตัว
ข้อควรทราบ 1.เมื่อท่านกดปุ่ม "ยืนยันส่งและพิมพ์ใบสั่งจอง" ระบบจะแจ้งข้อความการจองไปยังอีเมล์ของท่านและฝ่ายขายของบริษัทฯทันที่ ทางฝ่ายขายจะทำการติดต่อกลับภายหลัง ทั้งนี้ ท่านสามารถพิมพ์ใบสั่งจองผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ครั้งเดียว ดังนั้นท่านจะสั่งพิมพ์หรือไม่ก็ได้ หลังจากได้กดปุ่ม "ยืนยันส่งและพิมพ์ใบสั่งจอง" ถือว่าระบบได้ดำเนินการให้เรียบร้อยแล้ว
2. ถ้ายังไม่มีการตอบรับที่อีเมล์กรุณา ดาวน์โหลดใบสั่งจอง คลิกที่นี่ แล้วกรอกข้อมูลสั่งจองจากนั้นสแกนและแนบไฟล์ใบสั่งจองส่งไปที่ E-mail :info@suzuki-kalasin.com
หรือกรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติม:
โทร.043-821591-3, 0885574339 อีเมล์ E-mail :info@suzuki-kalasin.com